Chakras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAHASRARA

 


AJNA

 


 

VISUDHA


 

ANAHATA

 


 

MANIPURA


 

 

SVADHISTANA


 

 

MULADHARA